intro illustratie

Advies + management

Geconfronteerd met complexe organisatievraagstukken? Visieontwikkeling? Doorvoeren van strategische veranderingen in zowel crisis- als verandersituaties? Een reorganisatie? Dan heeft u behoefte aan management ondersteuning, een coach of gewoon een goed advies. De mensen van MerkWaardig brengen extra kennis, ervaring, een grote hoeveelheid energie in om de noodzakelijke interventies uit te voeren én waarde toe te voegen aan uw organisatie. Als sparringpartner, klankbord, initiator, adviseur, spiegel en interim manager. MerkWaardig? MerkWaardig!


BAM Bouw en Techniek

BAM sluit in 2010 met de Nederlandse Staat een DBFMO-contract voor een PPS-project. Naast ontwikkelen, bouwen en financieren is BAM verantwoordelijk voor het beheer, exploitatie en facilitair management van het project. En dat voor een periode van 25 jaar. MerkWaardig wordt gevraagd om het projectteam te adviseren en te begeleiden bij het opstellen van een dienstverleningsplan, administratieve organisatie instructies en monitoringsplan. Resultaat: heldere plannen die voldoen aan de verwachtingen van de klant èn een goede basis vormen voor de operationele dienstverlening.


BAM Bouw en Techniek

‘We willen meer tenders winnen door kennis en kunde op dit gebied te bundelen. Dat gaan we doen door een centraal tenderbureau op te zetten. En ik wil jullie vragen mij daarin te ondersteunen’, aldus de commercieel directeur BAM Bouw en Techniek, toen nog BAM Utiliteitsbouw. En zo geschiedde … MerkWaardig werd verantwoordelijk voor het opzetten, inrichten en operationaliseren van het centraal tenderbureau. En ondersteunde met dit bureau de regio’s en Grote projecten bij het ontwikkelen van een strategy to win, EMVI-aspecten, tenderproducten én verleiding van de klant. Met succes. Het centraal tenderbureau van BAM Bouw en Techniek speelt inmiddels een belangrijke rol in het ‘winnen’ van uiteenlopende aanbestedingen.


Ballast Nedam

Het Rijk zal wat huisvesting betreft de komende jaren weinig grote nieuwbouwprojecten aanbesteden. In combinatie met het wegvallen van het zelf inbrengen van vermogen binnen een consortium, viel de bodem van het huidige verdienmodel onder Ballast Nedam Beheer weg. Er moest gezocht worden naar alternatieve vormen van omzet. MerkWaardig werd ingeschakeld voor het ontwikkelen en positioneren van hard- en soft facility services voor de commerciële markt, marktanalyse en marketingstrategie. Kortom, samen met het verantwoordelijke projectteam van Ballast Nedam schreef MerkWaardig een businessplan op basis waarvan ‘nieuwe’ business gecreëerd werd.


Gemeente Utrecht, Stadsontwikkeling 

Ontwikkel opnieuw de missie en visie van sector Milieu & Mobiliteit, onderdeel van de dienst StadsOntwikkeling van de gemeente Utrecht. Zo luidde de vraagstelling. Directe aanleiding was het streven van het college naar een financieel gezonde organisatie die slanker, vraaggerichter en slagvaardiger is. Tegelijkertijd werden de contouren van de bezuinigingen vanuit de gemeente en het Rijk voor de dienst zichtbaar. Dit vroeg om een goed plan. Om een goed plan te kunnen ontwikkelen, strategie te kunnen bepalen en doelstellingen te benoemen, heb je eerst een concrete missie en een gezamenlijk toekomstbeeld, een visie, nodig. Hiervoor heeft MerkWaardig een bijeenkomst voorbereid, georganiseerd en geleid waarin aan de hand van voorwerpen, beelden en discussie de missie en visie vormgegeven werd. Eindresultaat: een nieuwe missie en visie van sector Milieu & Mobiliteit.


Gemeente Den Haag 

In het akkoord 2010 - 2014 ‘Aan de Slag’ spreekt de nieuwe coalitie van de gemeente Den Haag de wens uit om meer aandacht te besteden aan het verbinden van onderwijs, welzijn, sport en zorg. Daarnaast streeft het college naar een bundeling van gemeentelijk vastgoed in termen van planvorming, realisatie en beheer. In dit kader voerde MerkWaardig in opdracht van de programma-directeur Krachtwijken een onderzoek uit naar de inzet van multifunctionele accommodaties (MFA’s). Hierbij moesten onder andere de volgende vragen beantwoord worden: Is de gemeentelijke organisatie voldoende geëquipeerd om de bestuurlijke intenties rond gemeenschappelijk gebruik van maatschappelijk vastgoed te realiseren? Wat zijn de beleidsmatige uitgangspunten? En beschrijf de meest kansrijke methode om multifunctionele accommodaties te ontwikkelen, te realiseren en te exploiteren. Binnen twee maanden heeft MerkWaardig de resultaten van het onderzoek in een eindrapportage gepresenteerd.


Gemeente Utrecht, Stadsontwikkeling 

Afdeling Bouwmanagement, dienst StadsOntwikkeling van de gemeente Utrecht. Opdracht bestond onder andere uit het herpositioneren van de afdeling binnen de gemeentelijke organisatie. Directe aanleiding van de interim-opdracht aan MerkWaardig was het ‘ontsporen’ van een aantal nieuwbouwprojecten waarbij aanleiding en gevolg volgens betrokkenen terug te voeren waren op gebrek aan goed management, fricties in de onderlinge samenwerking tussen betrokken gemeentelijke diensten en onvoldoende ontwikkeld projectmanagement. Na analyse de dienstverlening verbeterd, risicomanagement geïmplementeerd, projectmanagement geprofessionaliseerd en de bouwmanagers bij de afdeling Vastgoed van StadsOntwikkeling ondergebracht. Met de teams commercieel- en technisch beheer spelen zij weer een belangrijke rol bij het ontwikkelen, realiseren en beheren van maatschappelijk vastgoed voor de gemeente Utrecht.


Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) 

Het COA is dè organisatie van Nederland voor de opvang van vreemdelingen. Het biedt mensen in een kwetsbare positie veilige huisvesting en ondersteunt hen in de voorbereiding op de toekomst in Nederland of elders. Planning, portefeuillebeleid, vastgoedmanagement èn huisvestingsvraagstukken vielen tot 2008 onder de directie Huisvesting. Om strategische vraagstukken te scheiden van operationele activiteiten en intern opdrachtgeverschap goed vorm te geven, is de directie Vastgoed & Capaciteit in het leven geroepen. De interim activiteiten van MerkWaardig bestonden uit ondersteuning bij de inrichting en organisatie van de nieuwe directie, coördinatie en management van zowel korte- als lange termijn capaciteitsverwerving van opvanglocaties en ondersteuning portefeuillemanagement. Vanaf 2010 verzorgt deze directie de werving en ontwikkeling van opvanglocaties en signaleert trends en ontwikkelingen die van invloed zijn op de capaciteit en speelt daarop in.Cases